Centrum Pieczy Zastępczej I Wspierania Rodziny

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach - Administrator danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
Dane kontaktowe: Anna Pikus e-mail: pikus_a@cpz.gliwice.eu

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Gliwicach1


Administratorem danych osobowych jest Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach (dalej: Centrum); 44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134, III p.
Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

  • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań miasta Gliwice w zakresie: organizowania i zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej, organizowania i prowadzenia pracy z rodziną, prowadzenia mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej ; w takim przypadku, niepodanie danych, będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa,
  • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
    Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych; w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę;

  • wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną na adres mail: cpz@cpz.gliwice.eu. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Centrum można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem pikus_a@cpz.gliwice.eu.
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Centrum, ul. Sikorskiego 134, III p. Pokój 329, tel.32 335 41 37, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.


Dodatkowe informacje:

  • dane osobowe mogą być przekazywane: innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych, innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na dyrektora Centrum obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych,

  • dane przechowujemy przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno -archiwalnych,

  • w Centrum nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1) Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Wersja 1 z 25.05.2018 r.)

Informacje uzupełniające

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Franiak
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:08:11
Informację wprowadził do BIPBarbara Franiak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:08:11
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-13 08:43:45
2Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-13 14:26:37
3Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-13 14:34:29
4Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-13 14:37:04
5Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-13 14:37:27
6Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-13 14:41:29
7Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 12:29:37
8Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 12:29:48
9Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 12:30:25
10Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-21 09:24:54
11Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-12-22 08:53:41
12Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-12-29 10:50:11