Centrum Pieczy Zastępczej I Wspierania Rodziny

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej cpz.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego cpz.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 2021-03-22

Data ostatniego przeglądu: 2022-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego cpz.bip.gliwice.eu
prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Franiak, adres poczty elektronicznej franiak_b@cpz.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 335 41 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego cpz.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego cpz.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

budynek przy ulicy  W. Sikorskiego 134

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest jedno wejście od strony Hali sportowej i parkingu szkoły:
Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Schody wyposażono w windę dla wózków inwalidzkich. Drzwi nie otwierają się samoczynnie. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika CPZiWR. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z Sekretariatem CPZiWR tel. 32 3354137, email: cpz@cpz.gliwice.eu.W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest winda. Jednostka znajduje się na III p budynku na jednym poziomie (brak progów). W CPZiWR znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych,
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano windę dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym do budynku
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pracownik sekretariatu dostępny w sekretariacie jednostki).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Sekretariatu CPZiWR tel. 32 335 41 37, email: cpz@cpz.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z pomocy w języku migowym na poziomie podstawowym w sekretariacie CPZiWR tel. 32 335 41 37, email: cpz@cpz.gliwice.eu.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego_CPZ

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Franiak
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:08:11
Informację wprowadził do BIPBarbara Franiak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:08:11
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-13 08:43:17
2Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 11:58:09
3Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 12:01:09
4Modyfikacja stronyTomasz Bartel2020-09-10 09:45:17
5nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:32:09
6nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:32:11
7nowaBarbara Franiak2020-09-21 09:24:06
8nowaBarbara Franiak2021-03-22 13:21:14
9nowaBarbara Franiak2021-03-22 13:28:58
10nowaBarbara Franiak2021-03-25 10:35:19
11nowaBarbara Franiak2021-03-25 11:39:37
12nowaBarbara Franiak2021-03-25 15:23:32
13nowaBarbara Franiak2022-03-17 12:20:30